YYS EĞİTİMLERİ

YYS (AEO) EĞİTİMİ

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) NEDİR? YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sunan uluslararası bir statüdür.

AEO (Authorised Economic Operator / Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör) Sertifikası

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) KAPSAMINDA EĞİTİM

KAÇAKÇILIK VE 7 NOKTA ARAMASI


EĞİTİM SAATİ : 4 SAAT

KATILIMCI BİLGİLERİ : Özel Güvenlik Görevlileri, Sevkiyat ve Yükleme Personeli, Nakliye Personeli, Depo Görevlisi


EĞİTİM KONULARI : Aşağıdaki konularda teorik ve Uygulamalı araç başında eğitim verilecektir.

 • Acil Durumlarda alınacak Önlemler
 • Terör, Hırsızlık ve Kaçakçılık çeşitleri ve Hukuki Yönleri-Müdahale Yöntemleri
 • Araç Aramada dikkat edilecek Hususlar ile eşyanın nakli sırasında alınacak önlemler ve Dikkat edilmesi gereken Hususlar
 • Araçlarda Zula Yerler
 • KBRN (Kimyasal, Biyolojik.Radyolojik ve Nükleer Tehdit veSaldırılarda alınacak önlemler
 • Yetkilendirilmiş Yükümlülük kapsamında Yedi Nokta Araması


umutkuruoz@gmail.com

Kimler YYS sahibi olabilir?

Aşağıdaki koşulların tamamını karşılayan kişiler ilgili gümrük idaresine başvurmaları halinde, gümrük idaresinde yapılacak ön inceleme ve yerinde inceleme neticesinde uygun bulunması halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne (YYS) sahip olabilirler;

 • Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik,
 • En az 3 yıldır faaliyette bulunan,
 • Bir önceki yıl en az 100 beyan kapsamında işlem yapan,
 • Güvenilirlik koşulunu karşılayan,
 • Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması koşulunu karşılayan,
 • Mali Yeterlilik koşulunu karşılayan,
 • Emniyet ve Güvenlik koşulunu karşılayan.

YYS Başvurularında Geçici Sınırlama

31.12.2021 tarihine kadar YYS sahibi olabilecek firmalar için geçici sınırlama mevcuttur. Bu tarihe kadar, aşağıdaki koşullardan en az birine sahip olmak gerekir;

1- Önceki takvim yılı veya başvuru tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük 1 yıl içerisinde;

 • Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak ya da,
 • Asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak ya da,
 • Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

2- Sanayi sicil belgesi veya onaylı kapasite raporuna sahip olmak,

3- Makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporuna sahip olmak,

4-Grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor,

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olmak,

6-Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

7-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

8-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.

YYS Kapsamındaki Basitleştirilmiş Uygulamalar Nelerdir?

 1. Eksik belgeyle beyanda bulunma izni
 2. Kısmi Teminat yetkisi
 3. Götürü teminat yetkisi
 4. Basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR düzenleme izni
 5. Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR MED Fatura Beyanı düzenleme izni
 6. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü işlem)
 7. İhracat ve ithalat beyannamelerine belge eklememe 
 8. Altı ay öncesine dayanan tahlil raporu ibraz edebilme 
 9. Tahlil sonuçları alınmadan eşyayı teslim alabilme 
 10. İhracatta yerinde gümrükleme izni ve ithalatta yerinde gümrükleme izni
 11. İzinli gönderici yetkisi ve izinli alıcı yetkisi

YYS Kapsamında Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar Nelerdir?

 1. Yeşil hat yetkisi, (Taşıt üstü yeşil hat dahil)
 2. Gümrük beyannamelerinin daha az ve öncelikli kontrolü

YYS Kapsamında Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylaştırmalar Nelerdir?

 1. Özet Beyana dayalı emniyet ve güvenlik kontrollerinin daha az ve öncelikli yapılması
 2. Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme
 3. Sınır kapılarından öncelikli geçiş
Talebe ve ek şartlara bağlı olmaksızın bütün YY’lerin yararlanabileceği kolaylıklarTalebe ve ek şartlara bağlı olarak YY’lerin yararlanabildiği kolaylıklar 
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilmeDaha az ve öncelikli olarak belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulmaEksik belgeyle beyanda bulunabilmeKısmi teminat uygulamasından faydanalabilmeYeşil hattan (taşı üstü dahil) yararlanabilmeEşya türüne göre sınırlama olmaksızın taşıt üstü işlemden yararlanabilmeİhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ihracat yapabilmeİzinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında taşımacılık yapabilme İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ithalat yapabilmeGötürü teminat uygulamasından faydalanabilmeATR Dolaşım Belgesi düzenleyebilmeFatura Beyanı ve EUR-MED Fatura beyanı düzenleyebilme

YYS-I ve YYS-II Statüleri Nedir?

İhracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde daha kolay şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki koşulları taşıyan firmalara başvurmaları halinde YYS-I ve YYS-II statüsü tanınabilir.

YYS-I

İmalatçı olmak + 5 Milyon $ ihracat gerçekleştirkmek+50 işçi  istihdamı   veya    10 Milyon $ ihracat

YYS-II

İmalatçı olmak + 1 Milyon $ ihracatgerçekleştirmek+30 işçi istihdamı  veya    5 Milyon $ ihracat

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusu Sırasında Aranacak Belgeler Nelerdir? 

 • 1- Başvuru Formu
 • 2- Soru Formu (Elektronik ortamda düzenlenmiş ve elektronik imzalı)
 • 3- Adli Sicil Belgeleri ile yabancılar için Beyan Formları (*2 ay)  
 • 4- SGK Borcu Yok Yazısı (*1 ay)
 • 5- Vergi Borcu Yok Yazısı (*2 ay)
 • 6- YMM Raporu (Son 3 yılı kapsayan ve olumlu sonuca bağlanmış) 
 • 7- ISO 9001 sertifikası
 • 8- ISO 27001 sertifikası
 • 9- İmza sirküleri(güncel)
 • 10- Geçici sınırlama kapsamında diğer belgeler

Talep edilen ilave hak ve yetkiler için ayrıca ilgili belgeler ibraz edilecektir.

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Nedir? 

Aşağıdaki ek koşulların tümünü sağlamaları şartıyla, firmalara eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın kendi tesislerinde gümrük işlemlerini gerçekleştirmek ve söz konusu eşyayı doğrunda sınır gümrük idaresine sevk edebilmek üzere izin verilebilir;

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

c) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

 • Başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz
 • İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını herhangi bir taşımacı ile taşıyabilir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme iznini haiz sertifika sahiplerine hiçbir ek talebe gerek kalmaksızın İzinli Gönderici yetkisi verilir.
 • Eşyalar İzinli Gönderici yetkisine haiz olmayan bir nakliyeci ile taşıttırılacaksa, sahip olunan İzinli Gönderici yetkisi kapsamında ve  Transit Rejimi çerçevesinde Kapsamlı Teminat veya Teminattan Vazgeçme Sertifikasına sahip olunması gerekir.

İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Nedir? 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini uygun bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) YYS-I Statüsüne sahip olmak,

b) Gümrük idaresine teminat vermiş olmak, (500.000 EUR veya azami tutarda Götürü Teminat varsa başka bir teminat verilmez)

c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

ç) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

 • İthalatta yerinde gümrükleme iznini haiz sertifika sahiplerine hiçbir ek talebe gerek kalmaksızın İzinli Gönderici yetkisi verilir.
 • İzin kapsamında eşyanın bekletileceği alana sahip olunması gerekir;
  • Güvenli Depolama Alanı (Kapalı Alan)
  • Güvenli Park Alanı (Açık Alan)
 • Güvenli alan/ güvenli park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
  • Uygun bir depolama, muayene ve sevkiyat alanı.
  • Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere güvenli alanı devamlı izlemeye imkân veren bir kamera sistemi.
  • Yeterli aydınlatma düzeni.
  • Giriş-çıkış kayıt düzeni.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 

 • Sertifika düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş günü geçerli hale gelir.
 • Askıya alma, geri alma ve iptal yaptırımlarından herhangi biri uygulanamadığı sürece sertifikanın geçerlilik süresi sınırsızdır.

Sertifika Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

EK-2 Soru Formu 5 Yılda Bir Kez Güncellenir

Soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş  yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır ve Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir.

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Sertifika sahibince sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı yıllık faaliyet raporuna bağlanır.

Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı elliden az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az yüzde beşi olarak belirlenir.

5 Yılda Bir Ön İzleme Faaliyetine Tabi Olma

Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından, bazı koşulların tevsikine ilişkin belgeler ile Bakanlık veri tabanları üzerinden ön izleme yapılır.

Sertifika sahibinden bazı belgelerin ibraz edilmesi istenir.

Sonradan Kontrole Tabi Olma

Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

2 Yorumlar

 1. Emeğinize sağlık çok faydalı olmuş.

  1. Teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir